Контакт

Адреса:
Кеј Димитар Влахов бб, зграда на МРТВ, 20 спрат, 1000 Скопје

Република Македонија

Е-пошта: contact@kzd.mk

Телефон: +389 2 323 2242

http://www.kzd.mk


Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службено лице
Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации- КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува  СЕВГИ ИДРИЗ МУРАТОГЛУ.

  • Севги Идриз Муратоглу