Основи за дискриминација

Се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско постапување врз основа на:

 • пол,
 • раса,
 • боја на кожа,
 • род,
 • припадност на маргинализирана група,
 • етничка припадност,
 • јазик,
 • државјанство,
 • социјално потекло,
 • религија или верско уверување,
 • други видови уверувања,
 • образование,
 • политичка припадност,
 • личен или општествен статус,
 • ментална и телесна попреченост,
 • возраст,
 • семејна или брачна состојба,
 • имотен статус,
 • здравствена состојба

или која било друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор.